abortion
noun
/əʹbɔ:ʃn/

1. 1) ნაადრევი შობა (მკვდარი ან სიცოცხლისუუნარო ემბრიონისა / ნაყოფისა);

2) აბორტი, ორსულობის ნაადრევი შეწყვეტა;

2. ზოოლ., ბოტ. ორგანოს განუვითარებლობა.