abscisic acid
noun
/æb͵sɪsɪkʹæsɪd/

ბიოქ. აბსციზის მჟავა (ფიტოჰორმონი, რომელიც ხელს უწყობს ფოთოლცვენასა და მცენარის სვენების მდგომარეობაში გადასვლას, ახდენს კვირტების / ყლორტების გამოღების ინჰიბირებას და სხვ.; აბრევ. ABA).