angstrom აგრ. ångström
noun
/ʹæŋstrəm, ʹɔ:ŋstrœm/

ფიზ. ანგსტრემი (სიგრძის საზომი ერთეული; უდრის 10-10 მეტრს; აღინიშნება სიმბოლოთი Å; აგრ. angstrom / ångström / unit).