antical
adjective
/ænʹtaɪkl/

ბოტ. ანტიკალური, აპექსისაკენ ან სუბსტრატის საპირისპირო მხარისაკენ ორიენტირებული (ითქმის თალუსის, ფოთლის, ღეროს და მისთ. ზედა ან წინა ზედაპირის შესახებ).