Archezoa
noun
/͵ɑ:ki:ʹzəʊə/

pl მიკრ. მოძვ. არქეზოები (მიტოქონდრიების არმქონე ერთუჯრედიანი ევკარიოტული მიკროორგანიზმების აღსანიშნავად თ. კავალიე-სმითის მიერ თავის დროზე შემოთავაზებული ტერმინი; Archezoa reg.) [იხ. აგრ. Microsporidia].