artificial neural network
noun
/͵ɑ:tɪfɪʃl͵njʊərəlʹnɛtwɜ:k/

ხელოვნური ნეირონული ქსელი (ელემენტარული პროცესორებისგან / "ხელოვნური ნეირონებისგან" შემდგარი ქსელი, რომელიც ბიოლოგიური ნეირონული ქსლების სტრუქტურულ-ფუნქციური ასპექტების იმიტირებას ისახავს მიზნად; აბრევ. ANN).