autogenic
adjective
/͵ɔ:təʊʹdʒɛnɪk/

1) ეკოლ. ავტოგენური, თავად ეკოსისტემის / თანასაზოგადოების წევრთა შორის ურთიერთქმედებით გამოწვეული (ითქმის ეკოლოგიური სუქცესიის / ეკოსისტემაში მომხდარი ცვლილების შესახებ) [შდრ. აგრ. allogenous];

2) = autogenous.