baculoviruses
noun
/͵bækjʊləʹvaɪrəsɪz/

pl ვრლ., ბიოტექ. ბაკულოვირუსები, მწერების / ენტომოპათოგენური ვირუსები (ხშ. გამოიყენება როგორც ეკარიოტულ უჯრედებში გენების შეყვანის ვექტორი).