blood cell
noun
/ʹblʌdsɛl/

ფიზიოლ. სისხლის უჯრედი; red blood cells სისხლის წითელი უჯრედები, ერითროციტები; white blood cells სისხლის თეთრი / უფერო უჯრედები, ლეიკოციტები.