caducous
adjective
/kəʹdju:kəs/

1) ზოოლ. განვითარების ადრეულ სტადიაზე / მეტამორფოზის დროს რომ ქრება (ითქმის ორგანოს შესახებ);

2) ბოტ. ნაადრევად მცვივანი, სხვა ნაწილებთან შედარებით ადრე რომ ცვივა (ითქმის მცენარის ზოგიერთი ნაწილის, მაგ. თანაყვავილის, ჯამის და ა.შ. შესახებ).