calyptra
noun
/kəʹlɪptrə/

(pl calyptrae) ბოტ. 1) კალიპტრა (ხავსისნაირთა სპოროგონიუმის კოლოფის ჩაჩი);

2) კალიპტრა, ფესვის შალითა (ფესვის წვერის დამცავი ქსოვილი; აგრ. root cap).