cardiac
adjective
/ʹkɑ:dɪæk/

ანატ.

1. გულისა, გულთან დაკავშირებული; გულთან მდებარე; კარდიალური;

2. კარდიისა, კარდიასთან / კუჭის შესავალთან დაკავშირებული; კარდიალური.