carpellate
adjective
/ʹkɑ:pəleɪt/

ბოტ. მდედრობითი, ბუტკო˂ებ˃იანი, მხოლოდ ბუტკ˂ებ˃ი რომ აქვს განვითარებული (ითქმის ყვავილის შესახებ; აგრ. pistillate) [შდრ. აგრ. staminate].