ciliograde
adjective
/ʹsɪlɪəʊgreɪd/

ზოოლ. 1) წამწამოვანი (ითქმის მოძრაობის შესახებ);

2) წამწამოვანი მოძრაობა რომ ახასიათებს (ითქმის ინფუზორიების და მისთ. შესახებ).