coenobium
noun
/si:ʹnəʊbɪəm/

(pl coenobia) ცენობიუმი (ერთუჯრედიან ევკარიოტულ ორგანიზმთა განსაკუთრებული ორგანიზაციის მქონე კოლონია, რომელიც ერთიანი ორგანიზმივით იქცევა).