coenzyme
noun
/kəʊʹɛnzaɪm, ʹkəʊ͵ɛnzaɪm/

ბიოქ. კოფერმენტი, კოენზიმი (ცილასთან სუსტი ბმით დაკავშირებული კოფაქტორი; აბრევ. Co) [იხ. აგრ. cofactor; შდრ. აგრ. prosthetic group].