cretaceous II
adjective
/krɪʹteɪʃəs/

(ხშ. Cretaceous) ცარცული, ცარცისა; ცარცულ პერიოდთან დაკავშირებული [იხ. აგრ. cretaceous I]; cretaceous period ცარცული პერიოდი; cretaceous rocks ცარცული ასაკის ქანები.