cytidylic acid
noun
/͵saɪtɪʹdɪlɪkʹæsɪd/

ბიოქ. ციტიდილმჟავა, ციტიდილ-მონოფოსფატი (ციტოზინისგან, რიბოზის ან დეზოქსირიბოზისგან და ფოსფატის ჯგუფისგან შემდგარი ნუკლეოტიდი; დნმ-ისა და რნმ-ის შემადგენელი ნაწილი).