Dictyosteliida
noun
/ʹdɪktɪəʊsti:lɪɪdə, dɪkʹtaɪə-/

pl მიკრ. დიქტიოსტელიდები, უჯრედოვანი ლორწოვანი სოკოები (მიცეტოზოების რიგი თანამედროვე კლასიფიკაციის მიხედვით; Dictyosteliida ord.) აგრ. cellular slime moulds, dictyostelids [იხ. აგრ. Mycetozoa].