dicyclic
adjective
/daɪʹsaɪklɪk, -ʹsɪklɪk/

ბოტ.

1. ბიციკლური, ყვავილსაფრის, ნაყოფფოთლების და მისთ. ორი რგოლისაგან / წრისაგან შემდგარი (ითქმის გვირგვინის და ა.შ. შესახებ; აგრ. bicyclic);

2. ორწლოვანი (ითქმის ბალახოვანი მცენარის შესახებ; აგრ. biennial).