didactylous
adjective
/daɪʹdæktɪləs/

ზოოლ. 1) ორთითა, ორთითიანი;

2) დიდაქტილური, განცალკევებული მეორე და მესამე თითების მქონე (ითქმის ზოგიერთი ჩანთოსნის უკანა კიდურის შესახებ; შდრ. აგრ. syndactylous).