dideoxy method
noun
/͵daɪdɪɒksɪʹmɛθəd/

ბიოტექ. დიდეზოქსი მეთოდი, ჯაჭვის გაწყვეტის მეთოდი დიდეზოქსინუკლეოტიდების მიერთებით (დნმ-ის სეკვენირების სენგერის მეთოდი; აგრ. dideoxy chain-termination method, Sanger method).