endopodite
noun
/ɛnʹdɒpədaɪt/

ფეხს. ენდოპოდიტი (უპირატ. კიბოსნაირთა გულმკერდის სასიარულო ორკაპა კიდურის შიგნითა, ჩვეულ. შვიდნაწევრიანი ტოტი) [იხ. აგრ. coxopodite, basipodite, ischiopodite, meropodite, carpopodite, propodite, dactylopodite; შდრ. აგრ. exopodite].