eosuchians
noun
/͵i:əʊʹsu:kɪənz/

pl პალეონტ. ეოზუქიები (ამომწყდარ ქვეწარმავალთა რიგი, რომლისგანაც სავარაუდოდ განვითარდა დიაპსიდების საწყისი შტო; Eosuchia ord.) [იხ. აგრ. diapsids].