E site
noun
/͵i:ʹsaɪt/

გენ., ბიოქ. E-საიტი, E-უბანი (რიბოსომის მესამე / ბოლო უბანი, საიდანაც გამოიდევნება ტ-რნმ, რომელმაც შესატყვისი ამინომჟავა უკვე დაუმატა ცილის მზარდ ჯაჭვს) [შდრ. აგრ. A site, P site].