exponential growth phase
noun
/͵ɛkspəʹnɛnʃlʹgrəʊθfeɪz/

ეკოლ. ექსპონენციალური ზრდის ფაზა (პოპულაციის რაოდენობის მაქსიმალური ზრდის ეტაპი) [იხ. აგრ. exponential growth].