expression vector
noun
/ɪk͵sprɛʃnʹvɛktə(r)/

ბიოტექ. ექსპრესიის ვექტორი, გადამტანი ვექტორი (გენეტიკური გადამტანი / ვირუსი, პლაზმიდი და სხვ. მობილური გენეტიკური ელემენტი მასში ხელოვნურად ჩაკერილი გენის სამიზნე უჯრედში შესატანად).