galvanotaxis
noun
/͵gælvənəʊʹtæksɪs/

(pl galvanotaxes) გალვანოტაქსისი (მოძრავი ორგანიზმის ან უჯრედის ლოკომოციის მიმართულების ცვლილება ელექტრული სტიმულის საპასუხოდ).