gas vacuoles
noun
/͵gæsʹvækjʊəʊlz/

pl მიკრ. გაზიანი ვაკუოლები, გაზიანი ბუშტუკები (ციანობაქტერიებისა და წყალში მცხოვრები სხვ. პროკარიოტული ორგანიზმების გაზით / აირით სავსე ვაკუოლები, რომლებიც მათ ტივტივადობას ანიჭებს).