genetic surgery
noun
/dʒə͵nɛtɪkʹsɜ:dʒərɪ/

ბიოტექ. გენური ქირურგია (ორგანიზმში ერთი ან რამდენიმე გენის ჩანაცვლება გენური ვექტორების, მიკროშპრიცების და სხვ. მეშვეობით).