glutamate synthase
noun
/͵glu:təmeɪtʹsɪnθeɪz/

ბიოქ. გლუტამატსინთაზა (ბაქტერიების, წყალმცენარეებისა და მცენარეების მიერ აზოტის ასიმილაციაში მონაწილე ფერმენტი; აბრევ. GOGAT).