gracile
adjective
/ʹgræsɪl, ʹgræsaɪl/

უპირატ. ზოოლ. თხელი, წვრილი, მოხდენილი, ნაზი; გრაცილური (ხშ. ითქმის ავსტრალოპითეკების ცალკეული სახეობების / ინდივიდების შესახებ) [შდრ. აგრ. robust].