granulysin
noun
/͵grænjʊʹlaɪsɪn/

ბიოქ., იმუნ. გრანულიზინი (ციტოტოქსიკური T-ლიმფოციტების გრანულების შემადგენლობაში შემავალი ციტოტოქსიკური ცილა, რომელსაც ვირუსით ინფიცირებული ან სიმსივნური სამიზნე უჯრედის აპოპტოზის გამოწვევა შეუძლია).