granum
/ʹgrɑ:nəm, ʹgreɪnəm/

(pl grana) ჩვეულ. pl ბოტ. გრანა (დისკოსებრი თილაკოიდების ჯგუფი მცენარეული უჯრედების ქლორპოლასტში; ქლოროფილისა და კაროტინოიდების ლოკალიზაციის ადგილი).