heterogeneous nuclear RNA
noun
/͵hɛtərəʹdʒi:nɪəsʹnju:klɪərɑ:rɛn͵eɪ/

გენ., მოლ. ბიოლ. ჰეტეროგენური ბირთვული რნმ (ბირთვში ლოკალიზებულ რნმ-ის მოლეკულათა ფრაქცია; აბრევ. hnRNA).