heterograft
noun
/ʹhɛtərəʊgrɑ:ft/

იმუნ. ჰეტეროტრანსპლანტატი, ქსენოტრანსპლანტატი (სხვა სახეობის ინდივიდისგან გადანერგილი ქსოვილი; აგრ. xenograft) [შდრ. აგრ. allograft, autograft].