heterolecithal
adjective
/͵hɛtərəʊʹlɛsɪθl/

ემბრ. ჰეტეროლეცითალური, ციტოპლაზმაში არათანაბრად განაწილებული ყვითრის მქონე (ითქმის კვერცხის შესახებ) [შდრ. აგრ. homolecithal].