holometabolous
adjective
/͵hɒləʊmɪʹtæbələs/

ენტ. ჰოლომეტაბოლიური, სრული მეტამორფოზის / გარდაქმნის მქონე (ითქმის სასიცოცხლო ციკლში ოთხი სტადიის – კვერცხის, ლარვის, ჭუპრისა და იმაგოს სტადიების მქონე მწერების შესახებ).