Homo floresiensis
noun
/͵hɒməʊflɒʹrɛsɪʹɛnsɪs, ͵həʊməʊ-/

ლათ. პალეონტ. ფლორესელი ადამიანი, "ჰობიტი" (ადამიანის ჯუჯა სახეობა, რომლის ნაშთებიც ინდონეზიის კუნძულ ფლორესზეა აღმოჩენილი; აგრ. Flores man) [იხ. აგრ. Homo, hobbit].