immunoassay
noun
/͵ɪmjʊnəʊʹæseɪ, ɪ͵mju:nəʊ-/

ბიოტექ. იმუნოლოგიური ანალიზი, იმუნოანალიზი (ნიმუშში ამა თუ იმ მაკრომოლეკულის არსებობის / კონცენტრაციის დადგენის მეთოდი ანტისხეულების გამოყენებით).