immunotoxin
noun
/͵ɪmjʊnəʊʹtɒksɪn, ɪ͵mju:nəʊ-/

ბიოტექ. იმუნოტოქსინი (ანტისხეულთან შეკავშირებული / კონიუგირებული ტოქსინი, რომელიც ანტისხეულის მიერ სამიზნე უჯრედის სპეციფიკური შებოჭვისას ტოქსიკურად მოქმედებს მასზე - იმუნოთერაპიის ერთ-ერთი მეთოდი).