imperfect
adjective
/ɪmʹpɜ:fɪkt/

1. ბოტ. ერთსქესიანი, მამრობითი ან მდედრობითი, მხოლოდ ბუტკო˂ებ˃ის ან მტვრიანების მქონე (ითქმის ყვავილის შესახებ);

2. მიკოლ. 1) უსრული, მხოლოდ უსქესო გამრავლება რომ ახასიათებს (ითქმის სოკოს შესახებ);

2) უსქესო (ითქმის გამრავლების შესახებ).