incipient species
noun
/ɪn͵sɪpɪəntʹspi:ʃi:z/

pl ევოლ. ჩამოყალიბებადი სახეობები (პოპულაციები, რომლებიც დივერგენციის / განშტოების პროცესში იმყოფებიან, მაგრამ ურთიერთშეჯვარების უნარი ჯერ კიდევ გააჩნიათ).