junctional diversity
noun
/͵dʒʌŋkʃənəldaɪʹvɜ:sətɪ/

იმუნ. J-სეგმენტების მრავალფეროვნება (V(D)J გენების გადაჯგუფების უზუსტობით გაზრდილი B და T უჯრედული რეცეპტორების მრავალფეროვნება) [იხ. აგრ. J gene segment].