K-selection
noun
/͵keɪsɪʹlɛkʃn/

ეკოლ. K-გადარჩევა, K -სტრატეგია (ცოცხალ ორგანიზმთა ბუნებრივი გადარჩევის სტრატეგია, რომელიც ითვალისწინებს კონკურენციული უპირატესობის მოპოვებას სტაბილურ გარემოსთან ადაპტაციის, და არა რეპროდუქციის მაღალი დონის, ხარჯზე) [შდრ. აგრ. r-selection].