leguminous
adjective
/lɪʹgju:mɪnəs/

ბოტ.

1. პარკიანი, პარკოსანი; პარკოსნებისა, პარკოსანთა ოჯახში შემავალი ან მასთან დაკავშირებული [იხ. აგრ. Leguminosae, Fabaceae];

2. პარკისებრი, ორლებნიანი მცენარის პარკის მსგავსი.