lethality
noun
/li:ʹθælətɪ/

1. მომაკვდინებლობა, სიკვდილის გამოწვევის უნარი;

2. სიკვდილიანობა (სასიკვდილო / ფატალური შემთხვევების შეფარდება ტოქსიკური ნივთიერების, პათოგენის და მისთ. ზემოქმედების შემთხვევებთან).