linkage disequilibrium
noun
/͵lɪŋkɪdʒdɪs͵i:kwɪʹlɪbrɪəm/

გენ. შეჭიდულობის უწონასწორობა, უწონასწორო შეჭიდულობა (სხვადასხვა ლოკუსების ალელების სიხშირეთა არაშემთხვევითი განაწილება).