lysogen
noun
/ʹlaɪsədʒən/

ბაქტ. ლიზოგენი, ლიზოგენური ბაქტერია (ბაქტერიული უჯრედი, რომლის ქრომოსომაშიც ჩართულია ბაქტერიოფაგის დნმ / პროფაგი) [იხ. აგრ. prophage].