lysogenesis
noun
/͵laɪsəʊʹdʒɛnəsɪs/

(pl lysogeneses)

1. 1) ლიზოგენეზი, ლიზისის მოხდენა [იხ. აგრ. lysis];

2) ლიზოგენეზი, ლიზინ˂ებ˃ის წარმოქმნა / გამომუშავება [იხ. აგრ. lysin];

2. ლიზოგენია [იხ. აგრ. lysogeny].